Altı kitaptan her biri altı üniteye ayrılmıştır. Her ünite, dört temel dil becerisine dayalı bağımsız bir yapı oluşturur: Okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Ünite eklerinde ise dilbilgisi kuralları, ifade biçimleri, imla ve yazı notları yer alır. Ünite konuları, öğrencinin kazanacağı becerileri pekiştirmek ihtiyacı ve hedeflenen düzey dikkate alınarak çeşitlendirilmiş, bununla birlikte ünite bileşenleri arasındaki genel ahenk verilmeye çalışılmıştır.
Her ünite, dersin kavratılmasında en önemli temeli teşkil eden okuma becerisi etkinliklerine bağlı olarak dört ilâ beş dersten oluşmaktadır.
Ünitelerdeki bu dersler, hedeflenen beceriye yönelik çeşitli aktivitelerden oluşur. Örneğin, birinci ve ikinci kitap, bir ders okumanın yanı sıra konuşma ve dinleme gibi temel veya yanal nitelikli beş beceriye yönelik bloklardan oluşmaktadır.
Alıştırma kitabı ise öğrenci kitabına uyumlu olarak ayrılmıştır. Çünkü öğrenci kitabında pek çok alıştırma bulunmasına rağmen, eğitim alıştırmaları öğrenciye kazandırılmak istenen dil becerisinin pekişmesini amaçlar. Ayrıca alıştırma kitabındaki egzersizler, öğrencinin ders kitabından öğrendiklerini ölçmeyi amaçlar. Ayrıca her ünitede öğrencinin öğrendiklerinden güçlendirilmesi gereken yerlere yönlendirmesi açısından eğitimci için de yol gösterici bir kaynak araç niteliğindedir.

A  Seviye

 • Okuma
 • Dinleme
 • Yazma
 • Konuşma
 • Anlatım
 • İmla
 • Sarf ve Nahiv
 • Hat

B  Seviye

 • Okuma
 • Dinleme
 • Yazma
 • Konuşma
 • Anlatım
 • İmla
 • Sarf ve Nahiv
 • Hat

C  Seviye

 • Okuma
 • Dinleme
 • Yazma
 • Konuşma
 • Anlatım
 • İmla
 • Sarf ve Nahiv
 • Hat

Müfredat üç temel düzeyden oluşur: Başlangıç, Orta, İleri, Her düzeyin iki ders kitabı bulunur. Dolayısıyla sette toplam altı ders kitabı ve her biri için de özel bir alıştırma kitabı bulunur. Böylece üç düzeyde uzmanlarca hazırlanmış iki profesyonel kitap işlenir. Ayrıca Arapça sesler, harfler ve bunlara ilişkin konular, basit kelimeler ve temel cümle kuruluşlarını içeren bir hazırlık kitabı öncelikle işlenir. Yine set içerisindeki sesler için bir adet DVD yer alır. Bunların yanı sıra interaktif eğitim amaçlı özel bir web sitesi oluşturulmuştur.

Birincisi: Kur’ânî Kelimeleri Esas Almak:

Setimizin ayırt edici özelliği, metinlerinin yapısal temeli olarak Kur’an’da geçen ifade ve deyimleri esas almasıdır. Bu tercihin iki temel nedeni vardır: İlki, hedef öğrenci kitlesinin Kur’an’ın tamamı veya bir kısmını hıfzetmiş ya da en azından Kur’an okuyup lafızlarını ezbere bilmeyen kişilerden oluşmasıdır. Ancak işittiklerinde Kur’an metninin tınısını tanıyabilecek durumdadırlar. Manasını anlamasalar da telaffuz ve ezberde pek zorlanmazlar. Ayrıca delâletlerini öğrenmeye de isteklidirler. İkinci neden, hedef kitlenin, temeli Kur’an-ı Kerim olan şer’î ilimlere yönelik bir eğitimi amaçlama ihtimallerinin bulunmasıdır. Dolayısıyla öğrencilerin manalarını tanımaya çalıştıkları ve hizmet etmek yolunda oldukları ilimleri anlamaya hazırlık olarak Kur’an’daki ifadeleri tanımaları gerekir. Bu iki çıkış noktasından hareketle, bu setin ayırt edici bir özelliği olarak Kur’anî deyimler esas alınmıştır ve bu özellik öğrencinin gerçek ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacaktır. Öğrenci aynı zamanda Arapça öğrendikçe fark edeceği pek çok ihtiyacının giderildiğini görecektir. Bilhassa mirasımızı teşkil eden pek çok eser, sair Arapça deyimin yanı sıra Kur’anî deyimlere özel önem vermiştir. Dolayısıyla öğrenci, hoş bir tınıya sahip bu deyimlere kulak aşinalığı edinecek, bu sayede Arap dili eğitiminin en önemli kaynak kelimeleriyle dilsel bir kazanım elde edecektir. Zira Kur’an dili ve beyanıyla mucize bir kitaptır. Kur’an ilimlerini öğrenenler, bu mucizenin beyanı açısından Kur’anî deyimlerin önemini çok iyi bilirler.
Bu Kur’an kelimeleri, tüm tasrifleri ve îrabdaki yerleri ile verilmiş, aynı matris içinde harflere göre ve zorluk-kolaylık durumuna göre dizilerek sıralanmış, altı kitaplı üç ders düzeyine uygun olarak dağıtılmıştır. Aşağıdaki tabloda, Arapça harf sıralamasına göre düzenlenmiş Kur’an-ı Kerim’deki kelimelerin sayıları verilmiştir.

Harf Kelime
Sayısı
Harf Kelime
Sayısı
Harf Kelime
Sayısı
Harf Kelime
Sayısı
Harf Kelime
Sayısı
أ 866 خ 545 ش 340 غ 285 ن 769
ب 632 د 292 ص 411 ف 417 ه 217
ت 188 ذ 188 ض 171 ق 661 و 630
ث 116 ر 669 ط 245 ك 482 ي 93
ج 466 ز 187 ظ 120 ل 270 Genel Toplam
ح 642 س 696 ع 800 م 456 11854

Ders ünitelerinin Kur’anî deyimler çalışmasıyla başlaması:Müfredatın oluşturulmasında Kur’anî deyimlerin temel alınması sonucu, her ünitenin ilk okuma dersi, ilgili bazı Kur’anî deyimlerin sunumuna ayrılmış, her düzeye uygun açıklayıcı görseller yardımıyla açıklanmıştır. Birinci düzey, ilgili görseller eşliğinde bu kelimelerle başlarken ikinci düzeyde öğrenciden bu kelimeleri açıklayıcı görsellerle ilişkilendirmeleri istenir. Üçüncü düzey ise bu deyimlerin yanı sıra bazı Kur’anî terkiplerin kullanımı ile başlar. Son kitapta ise algısal görseller her deyimi açıklayan dilsel ifadelere dönüşür ve öğrencinin her Kur’anî deyimi açıklamasıyla ilişkilendirmesi istenir.
Geçtiği ayetler ile birlikte Kur’anî deyimler listesi:Tam bir yarar sağlamak için, Allah Teâla’nın Kitabı’nda geçtiği gibi, Kur’anî deyimler arasını ayırarak ünite deyimleri listesi hazırladık. Listede Kur’an’da geçen bu deyimleri, harf-i tarif (ال) gibi başına veya sonuna gelen ekler, Kur’anî köklerden türetilen kelimeler ve Kur’an’dan olmayan diğer ünite kelimeleri ile birlikte verdik. Ardından ilk iki bölüm deyimlerinin geçtiği ayetleri belirterek hem öğrenciye ünitede öğrendiği bu deyimleri hatırlatmak, hem de Kur’anî bağlamını bilmelerini, dolayısıyla daha iyi anlayabilme ve ezberleyebilmelerini sağlamak ve Arap dilindeki kazanımlarını artırmak istedik.

İkincisi: Müfredat, dil becerileri ve ek konuların entegrasyonunu esas alır:

Müfredat hazırlanırken, en alt düzeyde bilişsel ihtiyaçlardan öğrencinin Arapça akademik eğitime devam edebileceği düzeye kadar, eğitimsel içeriği helezonik ve kümülatif bir sunumla sunumuna göre Arap dili eğitiminde entegrasyon dikkate alınmıştır. Ayrıca müfredatın düzenini sağlayan sekiz yönden beceri entegrasyonu göz önünde bulundurulmuştur. Bunların dördü dil becerileri (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) dördü de tamamlayıcılarıdır. (dilbilgisi kuralları, ifade biçimleri, imla ve yazı notları) Yine odaklanma oranının temeli olarak becerinin önemi üzerinde durulmuş ve müfredatın dört düzeyine göre değişken ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak aşağıdaki oranlar esas alınmıştır:

Üçüncüsü: İçerik Konularının Seçimine Temel Olarak Bilgi Alanlarını Esas Almak:

Mevcut yabancılar için Arap dili eğitim setleri incelendiğinde görülecektir ki bunların çoğu, müfredat oluşturmada doğrusal bir temel olarak, boyut ve sıralama matrislerinde kavramları esas almakta, müfredat içeriği genişledikçe, istenen bilgi düzeyine bağlı olarak, bu kavramların içeriği de genişlemektedir. Bu sırada öğrenciye müfredat dahilinde sahip olması gereken dilsel beceriler verilmektedir. Bu setin ders ünitelerinin yapısında bu durum açıkça görülmektedir. Bu kavramlar, işlenen ders ünitelerinin başlıkları halini almaktadır. Oysa bu yöntem, eğitimsel bakımdan çocukların anadil eğitimine daha uygundur. Çünkü küçük çocukların kavramları ve bunların adlarını öğrenmeleri gerekir. Başka bir ifadeyle çocukların hem bilgiye, hem de dile ihtiyacı vardır.

Oysa yabancılar için Arapça eğitiminde öğrenciler kavramları zaten tanımakta, ancak bunların Arapça karşılıklarını bilmemektedir. Dolayısıyla temel olarak yalnızca dili bilmeye ihtiyaçları vardır. Bu nedenle setimiz, dört dil becerisini (okuma, yazma, dinleme ve konuşma)  ve bunların eklerini (dilbilgisi kuralları, ifade biçimleri, imla ve yazı) esas almaktadır. Böylece müfredat dahilinde öğrencinin dilsel ihtiyaçlarını karşılayacak doğrusal bir temel oluşturmaktadır. Dil becerilerini kazandıran içerik konuları ise bazı bilim insanlarının “metodolojik bilgi” olarak tanımladıkları bilgi alanlarına dayalı olarak seçilmiştir. Buna göre, setimizdeki içerik sıralamasında izlenen yöntem ile diğer setlerin çoğunda yaygın olarak kullanılan yöntem arasında aşağıdaki gibi sıralanabilecek farklar vardır:

Setimizde dil becerileri ve ek konular, müfredat sıralaması açısından doğrusal (dikey) temelde oluşturulmuş, içerik konuları düzeye göre yayılmıştır. Diğer setlerin çoğunda ise doğrusal (dikey) sıralamanın temelini müfredat yazarlarının seçtiği kavramlar oluşturmuş, buna dayalı olarak dil becerileri ve ek konular yayılmıştır.

Setimizdeki dil becerileri kazandıran kavram ve konuların seçiminde, “metodolojik bilgiler” olarak bilinen alanlar temel alınmıştır. Bu ise objektif bir standarttır. Ayrıca öğrencinin ihtiyaç duyduğu kavramlara göre öncelik sıralaması dikkate alınmıştır. Oysa diğer setlerin çoğunda, kavramların seçimi yazarların öğrencinin ihtiyaç duyduğu öncelikler hakkındaki görüşüne göre yapılmıştır.

Ders sıralamasına temel teşkil etmek üzere on metodolojik bilgi alanı belirlenmiş, bu bağlamda dil öğrencisinin ihtiyaç duyduğu bilgiler esas alınmış, ileride metin seçimlerinde benimsenecek bir belirleyici olma özelliği az olan, öğrencinin şiddetle ihtiyaç duymadığı ya da öğrencinin gelecekte yoğunlaşabileceği bir uzmanlık niteliğinde olmayan bazı bilgi alanları uzmanlık dallarına göre bütünleştirilmiştir. Bu gerekçelerle aşağıdaki alanlar seçilmiştir: Kültür, fen bilimleri, tarih, toplum, şeriat, medeniyet, ekonomi, coğrafya, sağlık ve doğa. Bunların yüzdelik oranları aşağıdaki gibidir:

 

Alan Kültür Fen Bilimleri Tarih Toplum İslam Medeniyet Ekonomi Coğrafya Sağlık Doğa
Başlangıç 15% 10% 10% 25% 10% 5% 5% 5% 10% 10%
Orta 10% 15% 10% 15% 15% 5% 10% 5% 10% 10%
İleri 10% 15% 10% 15% 15% 5% 10% 5% 10% 5%

Dördüncüsü: İçerikte Yerel Çevreyi İfade Etmek:

Müfredatın Osmanlı kültürünün unsurlarını da içermesi tercih edilmiştir. Çünkü müfredata muhatap olanlar Türk öğrencilerdir. Bu yaklaşım öğrencinin Arap diline olan ilgisini artıracak, mevcut gerçekliğini daha çok simüle etmesini sağlayacaktır. Üstelik öğrencilerimiz, bunu kendi ortamlarında kullanacaklardır. Açıktır ki Arapça, Osmanlı kültürü ve tarihini anlamak açısından önemli bir giriş kabul edilmektedir.

Bilindiği gibi Osmanlı kültürü, coğrafi olarak Anadolu’yu ve Anadolu’nun yaklaşık on katı yüzölçüme sahip Arap dünyasını kapsamaktadır. Ruhu Türk olsa da esasen İslami bir kültürdür. Arap dilinin, gerek her bir İslam kültüründeki, gerekse Türk dilindeki rolü açıktır.

Türk tarihinin, geçmiş ve günümüz olaylarının pek çoğu da Arap dünyasındaki gelişmelerle ilgili ve yakın bağlantılı olup Arapça ile Türkçe arasındaki derin bağlar zihinlerdeki tazeliğini korumaktadır.

İşte içerik metinlerinin karakterinin belirlenmesinde müfredatımız, belirttiğimiz nedenlerden ötürü kısmen Osman ortamını temel almıştır. Aşağıdaki tablo, bunun yüzdelik oranını göstermektedir:

Alan Kültür Fen Bilimleri Tarih Toplum İslam Medeniyet Ekonomi Coğrafya Sağlık Doğa
Türkiye
Kültürü
75% 60% 75% 60% 30%
Genel
Kültür
25% 40% 25% 40% 70%

Beşincisi: Kompozisyon ve Tematik Alıştırmalarda Yöntem Çeşitliliği Kullanmak:

Yabancılar için Arap dil setlerinin çoğu tematik sorulara sıklıkla başvurmaktadır. Bu kaçınılmaz bir yaklaşımdır. Çünkü tematik sorular, öğrencinin yeteneklerini ve dil performansındaki gelişimi ölçmenin en uygun yöntemidir. Ancak bunlar bazen çeşitlilikten yoksun olabilmektedir. Bu nedenle el-Beyan Seti bu gereksinimin farkında olarak, öğrenci kitabı ve alıştırma kitabında ölçme ve değerlendirme yöntemlerini çeşitlendirmeye çalışmıştır. Fakat bu soru çeşitliliği, değerlendirmenin ezbere yada yalın anlamaya değil de öğrencinin analiz, sentez, eleştiri ve değerlendirme yeteneklerini test edebilecek şekilde soruların ölçülmesi gereken yönleri içindir. Bu amaçla, müfredatın esas aldığı kriterlerden biri olan bilgi düzeyleri matrisi kullanılmaktadır.

Altıncısı: Müfredatı İnteraktif Web Sitesi ile Desteklemek:

Teknik ekibimiz, bu eğitim seti için çeşitli hizmetler sunan bir web sitesi hazırlamış, yararlanıcının eğitim sürecini destekleyen gelişmiş ve nitelikli bir kaynak oluşturmuştur. Web sitemizde sunulan hizmetlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

1. İnteraktif online eğitim hizmetleri

2. Farklı koşullarda öğrenme olanağı (Ulaşım araçlarında, bekleme yerlerinde, geceleri ve tatil günlerinde)

3. Tüm düzeyler için (eğitim, ders, ünite, düzey) performans ve başarı ölçümü ve sonuçların sosyal medya platformlarında paylaşımı

4. Kitabı destekleyen ek aktiviteler

5. Tüm düzeyler için öğretmen ve öğrenciye yönelik standart online testler

6. Tüm ses dosyalarına internet üzerinden hızlı ve kolay erişim olanağı

7. Öğretmen ve öğrenci arasındaki çeşitli araçlarla kolay paylaşım ve iletişim için öğrenim gruplarına katılma olanağı

8. Ek öğrenme kaynakları (video klipler, ses klipleri, görseller vs.)

Yedinci: Gerçek ve farklı eğitim-öğretim ortamlarında test edildikten sonra müfredatın geliştirilmesi:

el-Beyan deneme sürümü yayınlandıktan sonra, yabancılar için Arapça öğretimi ile ilgilenen pek çok okul ve merkez ile çeşitli eğitim ortamlarında uygulanmak üzere el-Beyan’ın tercih edilmesine yönelik sözleşmeler yapılmış, ders saatlerine göre müfredatı işleme mekanizmasına yönelik bir çalışma planı eklenmiştir. Bu deneyimleri izlemek amacıyla özel bir ekip kurulmuş, müfredatın denenmesi için anlaşma yapılan çeşitli merkezler bu ekip tarafından ziyaret edilmiştir. Eğitimciler müfredatın eğitim yöntemleri konusunda rehberlik yapmış, derslerin ses dosyaları ile birlikte sunulması için pek çok öneride bulunmuştur. Deneme süresi boyunca eğitimcilerle sürekli iletişim halinde kalınmıştır. Ekip ayrıca periyodik testler hazırlamış, müdahale etmeksizin bunların söz konusu merkezlerde yürütülmesine iştirak etmişlerdir. Ardından öğrenciler ve eğitimciler ile görüşülmüş, eksiklerin tespit edilmesi ve geliştirme önerilerinin sunulması sağlamıştır. Bu özel ekibin gözlemlediği pek çok değerlendirme ve deneme sürecinde eğitimcilerin öneri ve tavsiyeleri dikkate alınarak, ayrıca öğrencilerin izlenimleri, değerlendirmeleri ve elde ettikleri sonuçlardan yararlanılarak ikinci sürümün ilk baskısı yayımlanmıştır.

Sekizli: Müfredatın eğitim matrisleri üzerine oluşturulması:

el-Beyan setinin altyapısı, uzman bir ekip tarafından aylar süren bir çalışma sonucu hazırlanmıştır. Daha sonra bu altyapı temelinde, belirlenen beceriler ve çıktıları gerçekleştirecek standartlardan yola çıkarak kitap matrisleri oluşturulmuştur. Sonra bu matrislerden, aralık ve sıra matrisleri çıkarılarak eğitim konuları ve etkinliklerinin detayları, metinlerin biçimleri, ayrı ayrı her derste hedeflenen deyimler eklenmiştir. Bu ayrıntılı matrislerin sıralamasında, metinlerin kimliğini belirleme, bilişsel alanları ve müfredatın her ünitesinin düzeyine uygun Kur’anî deyimler ve teknikler gibi müfredatın özel ilkeleri dikkate alınmıştır.

Dokuzuncu: İlave Özellikler:

1. Müfredatta yer alan tüm görsel araçlarda sanatsal çizim temel alınmış, fıtrata dayalı insan zevkini desteklemek ve doğal fıtri zevkten yararlanmaya ve dili uzun vadeli bir yatırım olarak algılamaya dayalı müfredatın özelliklerini yansıtmak üzere sanatçının soyut fırçasıyla yetinilerek fotoğraftan uzak durulmuştur.

2. Setin seslendirmelerinde uzman profesyonel seslerden yararlanılmış, öğrencilerin daha iyi anlamalarına, hatta hoşlanmalarına yardımcı olmak amacıyla harf mahreçleri, ses netliği ve en modern kayıt teknikleri kullanımına özel önem gösterilmiştir.

3. Öğrenciyi, önemli bir kısmı şiirsel nazma dayalı Arap kültürünü kabule teşvik etmek, şiirden hoşlanmayan bazı yabancı öğrencilerin ilgisini artırmak üzere, sete ilk aşamalardan itibaren ders ünitelerinin konu ve deyimlerine uygun şiir parçaları eklenmiş, ilk kitaplarda bu parçalar, sevgi uyandıran bir ritim ve kulağa hoş gelen seslerle seslendirilmiş, uygulamalarda cümlelerin anlaşılmasıyla yetinilerek sıkıcılık engellenmiş ve böylelikle öğrencinin asil Arap sanatından zevk almaya başlaması amaçlanmıştır.

Müfredatın Ders

 • Hazırlık Seviye
 • A Seviye
 • B Seviye
 • C Seviye
 • D Seviye

Setimiz, öğrencinin yabancı olduğu bir dilde akıcılık kazanması için ihtiyaç duyduğu yeterli ders saatleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Uzmanların tahminine göre bu ders saatleri toplamda 800 ilâ 1200 saat arasında değişmektedir. Buna göre müfredatın dağılımı, ilk üç düzeyde 914 ders saati olacak şekilde aşağıdaki gibi yapılmıştır:

Her ünitede 10 ders saati olacak şekilde beş üniteye dağıtılmış harfler kitabının öğrenimi için toplamda (50) ders saati aşağıdaki gibi ayrılmıştır: Her ünitede altı ders bulunur ve her ünitenin ilk dersi iki buçuk saat, diğer beş dersin her biri bir buçuk saattir.

Öğrenci kitabı için 120 ders saati, böylece her düzey için 240 saat ayrılmıştır. Bu da her ünitede 20 ders saati olacak şekilde 12 üniteye dağıtılmıştır. Her ünite 20 beceri içerir ve her bir beceri için bir ders saati ayrılmıştır. Toplamda (720) ders saatidir.

Alıştırmalar kitabı için 24 saat ayrılmış, her ünite alıştırmaları için dört saat olacak şekilde altı üniteye dağıtılmıştır. Toplamda (144) ders saatidir.

Ayrıca uzmanlık seviyesi için 240 ders saati ayrılmıştır. Böylece uzmanlık düzeyine kadar öğrenmek devam etmek isteyenler için müfredatta toplam 1154 ders saatine ulaşılmıştır.

el-Beyan sitesinde yer alan eğitim platfomu, katılımcılara kendi kendi eğitim fırsatı ve önce ünite, sonra düzey, sonra üç düzeyde kazandığı akıcılıkla sağlanan dilde yeterlilik temelinde yeterli ders saati boyunca eğitim görmüş kursiyerler için dil yeteneklerini test etme olanağı sunar. Öğrenci kendi hesabından giriş yapıp her kitapla birlikte bulunan QR kodunu tarattıktan sonra işleyeceği kitap özel kütüphanesine eklenmiş olur. Öğrenci her ünite için 25 soru bulacak, bir sonraki üniteye geçebilmek için en az 16 soruyu doğru yanıtlaması gerekecektir. Her kitabın sonunda, ünite başına 10 soru olmak üzere toplam 60 yeni soru yer alır. Bunlardan en az 40 soruyu doğru yanıtlayanlar, söz konusu kitapta başarılı olduğunu gösteren ve kendi adını içeren bir sertifika yazdırabilecektir. Ayrıca her düzey için 100 soru içeren bir test bulunur, testin 65 sorusunu doğru yanıtlayan öğrenciler, otomatik olarak bu düzeyi işlediğini gösteren bir sertifikaya hak kazanır ve sınavı geçmiş sayılır. Elde edilen sonuçlar sosyal medya araçları üzerinde paylaşılabilir.

Eğitim platformu, eğitimciler için ise öğrencilerinden testlere yanıt vermelerini talep ederek bilgi düzeylerini tespit etmelerine ve sonuçları iletişim araçları üzerinden onlarla paylaşmalarına olanak sağlar. Eğitimci ayrıca, yanıtlar yoluyla hedeflenen kitap veya düzeyi ne ölçüde öğretebildiğini belirlemek üzere platform üzerinde kendisine özel veya kitabı ya da düzeyi iyi kavradıklarına güvendiği öğrencileri için özel sorular bulacaktır.

el-Beyan eğitim platformu üzerinde eğitimci ve öğrenciler, öğrenci kitabı veya alıştırma kitabı için sete ait ses dosyaları ile birlikte müfredatı uygun çeşitli hizmetler ve etkinlikler bulacaktır. QR kodu bulunanlar platform üzerindeki tüm özelliklerden yararlanabilir. Ayrıca el-Beyan sitesi üzerinde hesabı bulunanlar, QR kodu gerekmeksizin eğitim ve öğretime ilişkin pek çok yararlı bilgiye ücretsiz erişim sağlayabilir.X