Vakıf Hakkında

 

İLHAM VAKFI

2015 yılında Başakşehir ‘de kurulan İlham Vakfı ilk olarak İstanbul Başakşehir ‘de Başakşehir Arap Dili ve İslami İlimler Akademisi faaliyetiyle mütevazi bir mekânda eğitime başlamıştır. Çağımızın mevcut şartlarına binaen İstanbul’un İslam dünyasına ve tüm Müslümanların yeniden yöneldiği bir ilim merkezi olması gayesi, vakfın kurulmasının temel amacı olmuştur. Geçmişten günümüze bir köprü, günümüzden geleceğe bir ışık olacak her türlü iklimden ilim adamlarını yetiştirmek üzere zengin fikirleri ve kısıtlı imkanları ile kurulmuştur. Bu anlamda vakfımızda yetişen “Müslüman nesiller” modern dünyayı takip edebilecek hem Türkiye’de hem dünyanın her yerinde karşı karşıya kalınan sorunlara çözümler üretebileceklerini temenni ediyoruz.

Eğitim Faaliyetleri:

 1. Medrese Eğitimi

İlham Vakfı Medresesi köklü medrese geleneğini sürdüren ağırlıklı Arapça ve İslami İlimler programları uygulayan dört yıl süreli bir eğitim faaliyetidir. Geleneğin edep merkezli bir anlayış üzerine bina edildiği medrese, öncelikli olarak Usve-i Hasene’yi ve dine hizmet anlayışını temsil edecek kaliteli bireyler yetiştirmeyi şiar edinmiştir. Dört yıllık programın ilk senesinde yoğun bir şekilde modern Arapça, Kıraat ve dört yıl sürecek Klasik Arapça ve İslami İlimler eğitimi verilmektedir. Modern Arapça eğitimi, Vakfımızın bünyesinde bulunan Başakşehir Arap Dili ve İslami İlimler Akademimizin kendi ürünü olan el-Beyan öğretim seti ile alanında uzman tamamen Arap akademisyenlerimizce okutulmaktadır. Klasik Arapça ve İslami İlimler ise doğu usulü medreselerde yetişmiş donanımlı ve geleneğe hâkim müderrislerimizce okutulmaktadır. Dört yıllık eğitim süresinde üç ve dördüncü yıllarda aynı zamanda İngilizce eğitimi de verilmektedir.

 

 1. Başakşehir Arap Dili ve İslami İlimler Akademisi

Giriş:

Dini, tarihi ve medeni prestijiyle, geçmişte ve günümüzdeki evrensel ağırlığıyla, Avrupa kıtasına yakın konumuyla, İmparatorluklara, Bizans ve Osmanlı’ya başkentlik yapmış şehir, hayalleri gerçekleştiren, sevgiyle dolu şehir, fetihlerin, kozmopolit ve birlikte yaşamın, mimari, sanatsal ve tarihsel anıtların şehri, geçmişine bağlı, ama hep geleceğe bakan şehir, nice medeniyet ve halklara ev sahipliği yapmış şehir, etnik, dinsel ve dilsel çeşitlilik ve ahengin şehri olan İstanbul’da… 2015 yılında kurulan Başakşehir Arap Dili ve İslami İlimler Akademisi, bilimsel ve akademik bir merkez olmayı, İslami ilimler, Arap dili ve diğer ilimleri dünyanın pek çok ülkesinden İstanbul’a yönelen  öğrencilere Arapça sunan, İslam’ın ebedi mesajının yayılmasına ve Türkiye’nin İslam aleminde ve dünya çapında sahip olduğu konumunun güçlenmesine katkıda bulunma hedefi ile kurulmuştur.

Akademinin Tanımı:

Başakşehir Arap Dili ve İslami İlimleri Akademisi, Türkiye’de kurulmuş vakıf nitelikli bir akademik eğitim kurumudur. İdari ve mali bağımsızlığı bulunan tüzel bir kişiliğe sahiptir. Muhtelif ilimleri, bilhassa Arap dili ve İslami ilimleri, kadim ve muasır yönleriyle uzmanlık düzeyinde Arapça dilinde öğretmeyi ve kalkınma programlarında diğer bilgi ve ilimlerin yanı sıra bu ilimleri de kullandırmayı amaçlar.

Başakşehir Akademisi İlham Vakfı, bir vakıf kuruluşu olup hedeflediği uzmanlık dallarını Arapça öğreten ilk Türk yükseköğretim kurumu olmayı hedeflemektedir.

Vizyon:

Modern bir İslami perspektifle bilgi ve kalkınmada öncü olabilmek için mükemmelliği esas alan uluslararası bir üniversite olmak.

Misyon:

Üretkenliği ve mükemmelliği destekleyen araştırmacı bir akademik ortam oluşturarak, farklı alanlarıyla bilgiyi, yepyeni bir İslami vizyonla dünyanın tüm ülkelerinden öğrencilere sunmak, yaratıcı çözümler üretmek, bilimsel araştırma ve sosyal kalkınmanın gelişimine katkıda bulunmak.

Çıkış Noktaları:

Başakşehir Arap ve İslam İlimleri Akademisi (B.I.A), uygulayabileceği bir dizi temel prensibe dayalı vizyonu dahilinde kurulmuştur:

 1. Sosyal, beşerî, dini ve teknolojik yönleriyle bilgiyi entegre etmek, insan fıtratına ve yaşamının geliştirilmesine hizmet edecek şekilde uyarlamak.
 2. İslami bilgileri toplumun hizmetinde kullanma ve teorik çerçeveden çıkarıp pratiğe dönüştürme olasılığını desteklemek.
 3. Sosyal kontrol sürecinde dinin rolünü güçlendirmek.
 4. Bilgi ve davranış bütünlüğü sağlamayı hedeflemek.
 5. İslami vizyon dahilinde insanın ruhsal, zihinsel ve fiziksel ihtiyaçları arasında denge ve uyum sağlamanın önemini ortaya koymak.
 6. Toplum fertleri arasındaki ilişkileri vatandaşlık temelinde, İslam dünyasındaki ilişkileri dini kardeşlik ve imani sorumluluk temelinde ve dünya çapındaki ilişkileri ise kültürel entegrasyon ve insani kardeşlik temelinde kurmak.

Hedefler:

Başakşehir Arap Dili ve İslami İlimler Akademisi aşağıdaki amaçları gerçekleştirmeye çalışır:

 1. Günümüz bilimsel yeniliklerinden yararlanarak titizlikle hazırlanmış bilimsel müfredatlara göre Arap dili, İslami ilimler ve diğer ilimleri öğretmek, mezunlarında toplumsal sorumluluk bilincini yerleştirmek ve artırmak.
 2. Alanında uzman ve nitelikli bir nesil yetiştirmek, mezunlarına günümüz dünya ve medeniyetine ayak uydurabilecek, akademik ve bilimsel ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde geliştirmek ve yüksek düzeyde bilgiler, beceriler ve bilimsel metodolojiler sunmak.
 3. Mezunlarını, inanç, düşünce ve medeniyet olarak İslam’ın değerlerini temsil edecek eğitimciler haline getirerek günümüz ihtiyaçlarına uygun yanıtlar ile imanı bir araya getirebilecek özgür kişilikler haline getirmek üzere geliştirmek.
 4. Mezunlarına, İslami ve insani düşünce zenginliğini kazandırmak, toplumsal kalkınma sürecine katkıda bulunmak üzere modernitenin özgünlüğünü kadim mirasın asaletiyle birleştirmek.
 5. Mezunlarına, topluma, bilhassa dini kurumlar ile davet ve irşad ile ilgili kurumlara, dini görev ve vazifeleri modern tekniklerle en ideal şekilde yerine getirmek için gerekli ilmi ve teorik dini uzmanlıklar ile desteklemek.
 6. Toplumun ihtiyaçlarını ilgilendiren özel ve çeşitli bilgi alanlarında bilimsel inceleme ve araştırmalar sunmak, sorunların çözümüne katkıda bulunacak, toplumsal kalkınma sağlayacak ve bilimsel araştırma araçlarını geliştirecek şekilde bu tür çalışmalara katılmak.
 7. Bilimsel, idari, kültürel, eğitim-öğretimsel ve üstlenebileceği görev alanındaki benzeri konularda deneyim sunmak ve danışmanlık hizmeti vermek.
 8. Toplumsal, bilimsel, eğitimsel ve kültürel faaliyetlere katılarak yükseköğretimin toplum ile bağını güçlendirmek ve gelişimine katkıda bulunmak.
 9. Üniversiteler, fakülteler ve ileri düzey bilimsel araştırma merkezleri, bilhassa Arap dili ve İslami ilimler ile ilgili olan kurum ve kuruluşlar ile entegrasyon kurmak.
 1. Müslüman toplumlar için bilişsel ve entelektüel bağışıklık sağlamak, vasat bir yaklaşım, iş birliği ve bir arada yaşam değerlerini güçlendirmek.

Değerler:

İslami kimliğe sahip olmak ve bundan gurur duymak:

Başakşehir Arap Dili Ve İslami İlimler Akademisi, İslami değer ve ilkelere odaklanarak farklı kültürler arasında iletişime teşvik ederek bilimsel ufuklar açmak.

 1. Sağlıklı öğrenme ortamı:

Başakşehir Arap Dili Ve İslami İlimler Akademisi, eleştirel düşünme, entelektüel bağımsızlık ve gelişmiş teknolojilerde deneyim kazanmayı teşvik edecek şekilde öğrenci odaklı ve modern, nitelikli bir öğrenme ortamı sağlamak bilinciyle hareket etmeyi hedeflemektedir.

 1. Kalite:
  Başakşehir Akademisi, eğitim, araştırma ve hizmetlerde sürekli gelişim ilkesiyle uluslararası kalite standartlarına bağlıdır.
 2. Yaratıcılık:
  Başakşehir Arap Dili Ve İslami İlimler Akademisi, akademik mükemmelliği gerçekleştirme çabası içinde eğitim, öğretim ve araştırmada yenilik ve yaratıcılığı teşvik etmektedir.
 3. Topluma hizmet:

Başakşehir Arap Dili Ve İslami İlimler Akademisi, topluma hizmet sunmak, bilimsel bilgiyi aktarmak ve toplumun hedeflenen kalkınmayı gerçekleştirmesine olumlu katkıda bulunmakla kendisini yükümlü görmektedir.

 1. Düşünce özgürlüğü:

Başakşehir Arap Dili Ve İslami İlimler Akademisi, açılım, çeşitlilik, dürüstlük ve akademik özgürlüğü güçlendirmeyi hedeflemektedir.

 1. Liderlik ve dostluk:

Başakşehir Arap Dili Ve İslami İlimler Akademisi, takım çalışması, karşılıklı hoşgörü ve güzel örnekliğe dayalı iyi liderliği teşvik etmektedir.

 1. Şeffaflık ve sorgulanabilirlik:

Kişisel ve kurumsal sorumluluk, şeffaflık ve sorgulanabilirlik, Başakşehir Arap Dili Ve İslami İlimler Akademisi’nin vizyon ve misyonunu gerçekleştirmek için zorunlu gereksinimleri arasındadır.

Önümüzdeki aşamanın genel amacı:

2019-2023 dönemi yıllık stratejik hedef; uluslararası standartlarda yüksek yeterliliğe ulaşacak, topluma hizmet ve kalkınmaya desteğin yanı sıra bilişsel, eğitimsel ve araştırma rollerindeki performansında öncü olacak ve İslami sevabit ve değerlerle temsil edilen geçmiş ile modernite arasındaki denge çerçevesinde dünya üniversiteleri arasındaki konumunu güçlendirecek şekilde Başakşehir Arap Dili ve İslami İlimler Akademisi’ni geliştirmeye odaklanacaktır.

Bu hedefe ulaşmak amacıyla Başakşehir Arap Dili ve İslami İlimler Akademisi, bu hedefi gerçekleştirme süreci boyunca bünyesinde yer alacak aktivite, program ve girişimler doğrultusunda birtakım stratejik adımlar atmıştır. Bu adımların en önemlileri aşağıdaki gibidir:

 

 1. Akademik programları desteklemek:

Öğrencileri hayata hazırlayacak ve akademik yaşamlarında öncü olmalarını sağlayacak şekilde yüksek kaliteli ders müfredatları hazırlamak.

Bu adımın gerçekleşmesi aşağıdaki prosedürlerin uygulanmasına bağlıdır:

 1. Pek çok uzmanlık dalında bilimsel araştırma ve modern çıktıları esas alarak akademik programların kalitesini yükseltmek.
 2. Lisans ve lisansüstü çalışma dönemlerinde meslek etiğini dikkate alarak iş piyasasının ihtiyaçlarına ilişkin yaratıcı programlar sunmak.
 3. Yerel ve uluslararası üniversitelerle kardeşlik ve akademik ortaklık programları geliştirmek.
 4. Bilimsel araştırma yeteneklerini geliştirmek:

Titiz bilgiler edinmek, farklı ilim dallarında araştırma yöntemleri geliştirmek ve Akademi’de pratik olarak uygulamak yoluyla elde edinilen ve test edilebilen bilgiler ile bilhassa lisansüstü düzeyde akademik ders planlarındaki müfredatlara dahil edilmiştir.

Bu adımın gerçekleşmesi aşağıdaki prosedürlerin uygulanmasıyla sağlanır:

 1. Temel araştırma alanlarına odaklanmaya öncelik verecek kapsamlı bir araştırma stratejisi geliştirmek.
 2. İş dünyası, sosyal ortaklar ve araştırmacılar ile iyi ve etkili ilişkiler inşa ederek yaratıcılık, mükemmellik ve patent alma kültürünü teşvik etmek.
 3. Akademi’ye bağlı fakültelerdeki akademik müfredatlara araştırmaya dayalı bilgileri entegre etmek ve bunları toplumsal sorunlarla ilişkilendirmek.
 4. Akademi’ye bağlı bilimsel araştırma merkezlerini, uluslararası standartlara uygun olarak geliştirmek.
 5. Araştırmacıların, lisansüstü çalışmaları ve araştırma projelerini desteklemeye yönelik finansman elde etmelerine yardımcı olmak ve destekleri iyileştirmek.
 6. Yerel ve uluslararası düzeyde aktif araştırma ortaklıkları kurmak.
 7. Akademik personeli, hakemli dergilerde yayınlanan araştırmaların sayı ve kalitesini artırmaya daha fazla odaklanmak üzere teşvik etmek.
 8. Topluma hizmette Akademinin rolünü güçlendirmek:

Akademi’nin toplumun tüm düzeylerde gelişimini amaçlayan bilimsel bir fener ve aktif bir motor olduğunu vurgulayarak ve Akademi’nin farklı bilişsel ve araştırma olanak ve yeteneklerini bu amaçla kullanarak Akademi ile toplum arasındaki entegrasyon ve sinerjiyi artırmak üzere çeşitli yollar ve kanallar oluşturulması.

Bu adımın gerçekleşmesi aşağıdaki prosedürlerin uygulanmasına bağlıdır:

 1. Topluma hizmet yolunda kamu ve özel sektörün yararlanabileceği Akademi’nin olanak ve yetenekleri ile bilimsel kaynaklarını tanıtmak üzere modern ve profesyonel tanıtım mekanizmaları geliştirmek.
 2. Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren farklı toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarına uygun olarak çeşitli danışmanlık hizmetleri sağlamak ve bu sektörlerin gelişimi için Akademi’nin bilişsel, sanatsal ve bilimsel imkanlarını kullanmak.
 3. Akademi’nin programlarında toplumun ve toplumsal sorunların rolünü artırmak.
 4. Gönüllü çalışma kültürünün önemi konusunda bilinç oluşturmak.
 5. Akademi’nin yerel ve uluslararası düzeydeki varlığını güçlendirmek.

Başakşehir Arap Dili Ve İslami İlimler Akademisi mezunlarının nitelikleri:

 1. a) Bilişsel olarak; Başakşehir Arap Dili Ve İslami İlimler Akademisi mezunlarından aşağıdaki hususları yapabilmeleri beklenir:
 1. Uzmanlıklarına ilişkin bilgi ve becerileri uygulamak ve çeşitli alanlarda kullanmak.
 2. Bilimsel çevrelerle etkin iletişim kurmak, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.
 3. Karmaşık bilgilerin eleştirel analizini yapmak, daha kolay ve anlaşılır şekilde sunmak.
 1. b) Beceri olarak; Başakşehir Akademisi mezunlarından aşağıdaki hususlara sahip olmaları beklenir:
 1. Başarılı bir bilimsel ve iş yaşamı için kendilerine yardımcı olacak bireysel beceriler ve iş piyasalarına uyum yeteneği.
 2. Kendi kendine öğrenme becerileri ve motivasyonu, yaşam boyu sürekli öğrenmeyi sürdürme ve araştırmalara ilgi.
 3. İş etiği, olumlu değerler, özgün ve entelektüel bağımsızlık sahibi olmak.
 4. Takım çalışması becerileri ve liderlik nitelikleri göstermek.
 1. c) Davranışsal olarak; Başakşehir Akademisi mezunlarından aşağıdaki hususlara sahip olmaları beklenir:
 1. İyi vatandaşlık ve topluma aidiyet nitelikleri.
 2. İslami kimlik ve sosyal sorumluluklarda tam bir bilinç.
 3. Toplumsal işlere katılım ve güncel sorunlarda bilgili ve diğergamlılık.

 

Son olarak… Başakşehir Akademisi, diğer akademik deneyim ve birikimlerden yararlanma arzusuyla, akademik ve bilişsel çalışmaların kümülatif ve yapıcı olduğu, bu yolda harcanan her çabanın göz ardı edilemez önemli birer yapıtaşı mesabesinde olduğu inancıyla ortak kaygıya sahip farklı kurumlarla imzaladığı akademik anlaşmalar yoluyla öğrencilerine aydınlık bir gelecek sağlamak için çalışır. Akademi, ortak uzmanlık alanları ile ilgilenen üniversite ve araştırma merkezleriyle akademik iş birliği çerçevesini genişletmek için hiçbir çabayı esirgemeyecektir.X